PLAN DE IGUALDADE para o concello de Bande

Deseño e planificación dos obxectivos e actuacións a levar a cabo polo concello en materia de igualdade, contando coa participación e propostas da cidadanía do municipio co fin de cubrir as necesidades e demandas detectadas no diagnóstico realizado.